Red de centros

Inicio Formación Ficha de inscripción

ImprimirCorreo-e

Formulario de Inscrición Formación

Obrigatorio *


 Si
 No

 Si
 No

   


(1) Imprescindible encher este campo se o curso é modalidade a distancia
CONDICIÓNS:
- A non asistencia ao curso sen aviso previo de 72 horas antes do inicio xerará un custe en concepto de reserva de praza e gastos de xestión.
- Nos casos en que o curso implique un custe por traballador, a empresa aboará o devandito importe, calculado coas tarifas aplicadas a cada curso tal e como se indican neste Plano de formación.


AVISO LEGAL: SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR, S.L. UNIPERSONAL C/ Argos 4-6 28037 Madrid, tratará como responsable os datos recollidos neste formulario e os derivados da prestación da formación, para xestionar a inscrición e impartir o curso, emisión de diplomas e certificados e mantementos con fins históricos. Os datos solicitados son obrigatorios para participar no curso, non pudendo cursarse o devandito se non se facilitan.
A empresa proporciona datos de carácter persoal dos traballadores ao seu cargo para asistir ao curso, obrígase a informar aos devanditos traballadores de todos os extremos contidos nesta lenda, así como a obter o seu consentimento inequívoco para o tratamento dos seus datos coa finalidade de participar en cursos de formación. Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos, por escrito e con fotocopia do D.N.I. ou N.I.F. a SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR, S.L.U, no enderezo arriba indicado.