Red de centros

Inicio Productes Prevenció integral

ImprimeixCorreu electrònic

Prevenció Integral

Aquesta modalitat de contractació inclou la realització de les següents activitats:

 

 
S'elabora el Pla de Prevenció de l'EMPRESA que recull l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l'acció de prevenció de riscos de l'EMPRESA.
 
 
Aquest informe recull els riscos per a la salut i la integritat física presents en l'empresa en cada de les especialitats concertades, seguretat, higiene o ergonomia. No obstant, des del punt de vista legal, l'avaluació de riscos només pot considerar-se completa amb la realització dels estudis específics que siguin identificats com a necessaris i que, si s'escau, pot ser necessària la seva concertació a part. L'avaluació es refereix a aquells riscos laborals que no hagin pogut evitar segons el que estableix l'article 15, apartat 1 b de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i article 3 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels serveis de prevenció.
El resultat d'aquesta activitat serà objecte d'un Informe d'Avaluació de Riscos Laborals.
 
 
S'elaboren els plans i programes d'acció preventiva com a eines d'aplicació de les mesures necessàries per a l'eliminació, el control o la reducció dels riscos detectats en l'Avaluació Inicial. Aquesta activitat implica la determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives per part per part de l'EMPRESA, així com el control i vigilància de l'eficàcia de les mateixes.
 
 
Basant-se en els resultats de l'Avaluació de Riscos realitzada, s'elaboren les fitxes d'informació als treballadors sobre prevenció de riscos. Aquestes fitxes, elaborades per lloc de treball, inclouen la descripció dels riscos a què estan exposats els treballadors, així com les mesures de prevenció i protecció necessàries per reduir l'exposició a aquests riscos.
 
 
El treballador haurà de rebre la formació necessària per l'exercici del seu lloc de treball en condicions segures. Per això l'empresa disposa de les diferents opcions, tal com institucions públiques, plans de formació de la mútua o formació presencial impartida pel mateix tècnic de prevenció de la Societat de Prevenció d'Ibermutuamur en les seves visites a l'empresa.
 
 
Basant-se en les possibles situacions d'emergència, en funció dels factors de riscos presents en el centre de treball o en l'activitat que es desenvolupa, es planifiquen les actuacions a seguir en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors.
 
 
Per tal d'identificar les causes que els van produir i proposar les mesures preventives necessàries, s'investiguen els accidents greus, molt greus i mortals, a més dels lleus que es considerin especialment significatius.
Periòdicament es porta a terme una anàlisi dels nivells d'accidentalitat de l'EMPRESA.
 
 
Té per objecte verificar el grau d'implantació i de compliment dels objectius en els documents anteriors.
 
 
Es valora l'efectivitat de la integració de la prevenció de riscos laborals, en el sistema general de gestió de l'empresa a través de la implantació i aplicació del Pla de Prevenció de riscos laborals.
 
 
Relación de actividades realizadas por el Servicio de Prevención dentro de la vigencia del concierto, incluyendo la valoración de la efectividad de la integración de la prevención en la empresa.
 


DESCARREGAR
FITXA DE CONTRATACIÓ
joomla template