Red de centros

Inicio Formació Fitxa d'inscripció

ImprimeixCorreu electrònic

Fitxa d'inscripció de formació

Necessari *


 Si
 No

 Si
 No

   


(1) És imprescindible complimentar aquest camp si el curs és de modalitat a distància.
CONDICIONS:
- La no asistencia al curso sin preaviso de 72 horas antes del inicio generará un coste en concepto de reserva de plaza y gastos de gestión.
- En los casos en los que el curso conlleve un coste por trabajador, la empresa abonará dicho importe, calculado con las tarifas aplicadas a cada curso tal y como se indica en este Plan de Formación.


AVÍS LEGAL: SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR, S.L. UNIPERSONAL C/ Argos 4-6 28037 Madrid, tractarà com a responsable les dades recaptades en aquest formulari i els derivats de la prestació de la formació, a fi de gestionar la inscripció i impartició del curs, l’emissió de diplomes i certificats, i els manteniments amb finalitats de registre d’historial. Les dades sol·licitades són obligatòries per participar en el curs, motiu pel qual cosa no es podrà cursar de no haver-se facilitat prèviament.
Aquella Empresa que proporcioni dades de caràcter personal de treballadors al seu càrrec per assistir al curs, s'obliga a informar als esmentats treballadors de tots els indicadors continguts en aquesta llegenda, així com a obtenir el seu consentiment inequívoc per al tractament de les seves dades amb la finalitat de participar en cursos de formació. Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, per escrit i amb fotocòpia del D.N.I o N.I.E. a SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR, S.L.U, a l'adreça que s'indica més a dalt.